Privatumo politika

Asmens duomenų privatumo taisyklės

„doPRO agency“ (toliau – „doPRO“ arba komanda) supranta asmens duomenų svarbą klientams ir kitiems asmenims, kurių duomenys gali būti renkami. Gerbiame visų duomenų subjektų privatumą, todėl įsipareigojame visus renkamus duomenis saugoti ir naudoti atsakingai. Vertiname savo klientų ir kitų asmenų pasitikėjimą ir mums suteikiamą informaciją, tad nuolat vykdome savo veiklą taip, kad tą pasitikėjimą pateisintume.

Ši privatumo politika:

 • Pateikia taikomas privatumo taisykles, apibrėžiant įsipareigojimus ir atsakomybes bei asmens privatumo apsaugos priemones;
 • Apibrėžia asmens duomenų rinkimo, apdorojimo, naudojimo ir saugojimo tvarką;
 • Skelbia informaciją apie duomenų subjektų turimas teises ir praneša apie jų asmens duomenų tvarkymo procesus bei jų eigą.

Su duomenų privatumo taisyklėmis (atnaujintomis 2018 m.) supažindinami mūsų interneto svetainių lankytojai ir asmenys, kurie įsigyja „doPRO“ produktus.

Terminai

 • Asmens duomenys – įvairi informacija apie fizinį asmenį, leidžianti nustatyti jo tapatybę bei papildoma informacija, kai tapatybė žinoma.
 • Klientas – visi mūsų paslaugų užsakovai ir naudotojai. Užsakovai, sudarę sutartį su „doPRO“, yra atsakingi už tai, kad galutiniai paslaugos naudotojai, darbuotojai ir kiti susiję asmenys, tokiu būdu turintys prieigą prie asmens duomenų, būtų susipažinę su privatomo politikos nuostatomis ir jų laikytųsi.
 • Nuasmeninti duomenys – tokie duomenys, iš kurių panaikinta informacija, pagal kurią būtų galima atpažinti žmogaus tapatybę. Tokie duomenys, naudojami įmonės veikloje, nebėra susiję su konkrečiais fiziniais asmenimis.
 • Paslaugos – prekės ir paslaugos, kurias „doPRO“ siūlo savo esamiems ir būsimiems klientams elektroniškai, bendraujant gyvai, telefonu ir kitais verslo pasaulyje įprastais būdais.
 • Srauto duomenys – asmens duomenimis, kuriems taikoma privatumo apsauga, laikomi tokie elektroninių ryšių tinklu perduodami duomenys, kuriuos turint galima tiesiogiai arba netiesiogiai atpažinti asmenį. Dažniausiai tai informacija, susijusi su abonentų naudojamais įrenginiais, ryšių trukme, maršrutais, laiku, duomenų kiekiu, formatu, įrenginių lokacija ir pan.
 • Vietos nustatymo duomenys – informacija, kuri leidžia nustatyti paslaugų naudotojo bei jo naudojamų įrenginių buvimo vietą.

Asmens duomenų rinkimo tvarka „doPRO“

„doPRO“ teikia skaitmeninių sprendimų paslaugas (kaip svetainių kūrimo, dizaino kūrimo, internetinės reklamos, marketingo, skaitmeninio verslo konsultacijų paslaugas). Mūsų renkama informacija priklauso nuo Jūsų užsakymų pobūdžio bei to, kokius duomenis įvedate registruodamiesi svetainėje, siųsdami užklausas, el. laiškus ar pateikdami užsakymą.

Renkame duomenis:

 • kuriuos pateikia patys klientai ar interesantai, bendraudami su mūsų įmone tiesiogiai ar per teisininkus, užsakydami, įsigydami paslaugas, prenumeruodami mūsų naujienas ar siųsdami užklausas;
 • kurie automatiškai sugeneruojami, klientams įsigijus paslaugas ir jomis naudojantis, procesą vykdant pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 • kuriuos pateikia trečiosios šalys – viešai skelbiami registrai, kiti paslaugų teikėjai ar kitos įstaigos.

Pateikti asmeninės informacijos „doPRO“ – nesate niekaip įpareigojami. Turite teisę pasirinkti, kuriuos duomenis sutinkate pateikti. Tačiau informuojame, kad be dalies reikalingų duomenų, būsime nepajėgūs suteikti Jums savo paslaugų.

Renkamų duomenų tipai

Renkame šių kategorijų informaciją:

 • kontaktinė informacija – asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas;
 • informacija, reikalinga tam, kad galėtume tinkamai suteikti paslaugą – užsakymo duomenys, sąskaitų rekvizitai, atsiskaitymų informacija, duomenys apie asmens (ne)sutikimą, kad jo privati informacija būtų naudojama tiesioginei rinkodarai ar perduota tretiesiems asmenims;
 • lankytojų informacija, fiksuojama po apsilankymų mūsų svetainėse ar fiziniame biure – apsilankymo trukmė, naršyti puslapiai, sudominęs turinys, IP adresas, iš kurio prisijungta, palikti komentarai, klausimai ir pan.;
 • papildoma informacija, susijusi su vartotojo veikla internete, gaunama naudojant slapukus ir kitus metodus, duomenys, susiję su paslaugų įsigijimu ir naudojimu;
 • filmuota medžiaga, įamžinanti naršymo pasirinkimus konkrečiame interneto puslapyje;
 • skambučių į klientų aptarnavimo centrą garso įrašai. Fiksuojami tiek Jūsų skambučiai mūsų darbuotojams, tiek atsiliepti skambučiai;
 • kita informacija, gaunama, naudojama ir saugoma tik gavus Jūsų sutikimą, įvardinta ir aptariama prieš Jums patvirtinant leidimą rinkti tokius duomenis.

Asmens duomenų naudojimas „doPRO“

„doPRO“ dirba su privačia informacija, vadovaudamasi galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais. Asmens duomenis renkame sudarydami ir vykdydami sutartis, bet tik su kliento sutikimu. Taip pat duomenys saugomi ir naudojami tuomet, kai tą padaryti įpareigoja LR galiojantys teisės aktai arba siekiant užtikrinti teisėtus įmonės interesus (atsižvelgiant ir į duomenų subjekto interesus ir jų svarbą).

„doPRO“ asmens duomenų rinkimo tikslai:

 • Tinkamas paslaugų teikimo sutarčių parengimas ir įgyvendinimas; paslaugų vartotojų bei mokėjimų apskaita, duomenų, leistinų skelbti viešai, publikavimas; įmonės, jos partnerių ir investuotojų interesų užtikrinimas; skolų atgavimas. Renkame informaciją, kuri yra būtina, norint sklandžiai vykdyti įmonės veiklą – atitikti klientų lūkesčius, suteikti kokybiškas paslaugas, nustatyti vartotojų tapatybę, parduoti paslaugas ir įgyvendinti sutartis, teikti klientams visą jiems aktualią informaciją, užtikrinti kokybišką aptarnavimą ir sklandžius atsiskaitymo procesus, patikrinti klientų mokumą, atgauti skolas, spręsti konfliktus, tirti skundus.
 • Tiesioginės rinkodaros, kuriai naudojama ir asmeninė informacija, ir nuasmeninta, tikslais.
 • Rizikų vertinimas ir prevencija. Tinkami asmens duomenys padeda įmonei ne tik užtikrinti sklandų sutarčių sudarymą ir tolesnį vykdymą, bet ir vertinti klientų mokumą, kredito istoriją, apginti teisėtus įmonės interesus, rinkti įrodymus (garso įrašai) ir suteikti kokybiškas paslaugas klientams.
 • Gavę Jūsų sutikimą, renkame ir kitus asmens duomenis, kuriuos apibrėžia teisės aktai, kuriuos saugoti ir tvarkyti įpareigoja įstatymai ar reikalauja teisėti interesai. Dar asmens duomenų tvarkymas reikalingas tam, kad būtume pajėgūs tinkamai įgyvendinti įstatymais numatytas prievoles, susijusias su apskaitos tvarkymu, valstybės institucijų informavimu ir pan.

Kiekvienu įvardintu atveju „doPRO“ tvarko privačią informaciją tik siekdama užtikrinti šių konkrečių tikslų įgyvendinimą, laikydamasi visų asmens duomenų apsaugos reikalavimų, kurie numatyti teisės aktuose.

„doPRO“ rūpinasi tinkama asmens duomenų apsauga ir jų saugojimu. Įsipareigojame visą su asmens privačiais duomenimis susijusią informaciją apdoroti ir saugoti nekeičiant jos turinio, vadovaujantis skaidrumo, sąžiningumo ir teisėtumo kriterijais, įgyvendinant tik konkrečius, šiose privatumo taisyklėse numatytus, tikslus.

Duomenų saugojimo taisyklės

Privačių asmens duomenų apsauga – mūsų prioritetas.

Siekdama apsaugoti klientų, partnerių ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis „doPRO“ agentūra pasitelkė visas reikalingas organizacines ir technines priemones. Taip siekiame maksimaliai sumažinti atsitiktinio ar nusikalstamo duomenų ištrynimo, redagavimo ar atskleidimo riziką. Įdiegėme ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Turime teisę asmens duomenis perduoti:

 • Partneriams, kurie tvarko Jūsų duomenis mūsų užsakymu. Tokiems duomenų tvarkytojams suteikiama teisė dirbti su privačia informacija tik griežtai laikantis mūsų reikalavimų, nurodytų apimčių ir neviršijant savo įsipareigojimų, išimtinai tik užtikrinant sutarties sąlygas. Dirbdami su partneriais iš išorės, užtikriname, kad jų darbo priemonės ir metodai atitiktų naujausius techninius ir organizacinius duomenų apsaugos ir tvarkymo reikalavimus, o Jūsų duomenų apsaugos tęstinumas nebūtų sutrikdytas. Duomenų tvarkymo paslaugos teikėjais gali būti tiek Lietuvoje veikiantys, tiek ES, Europos ekonominėje erdvėje ar už jų ribų įsisteigę juridiniai asmenys.
 • Įmonėms bei įstaigoms, kurių veikla susijusi su viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašų leidyba ar tvarkymu. Asmens duomenys pateikiami tik gavus Jūsų sutikimą ir tik teisės aktuose apibrėžtose situacijose. Jūs galite perduotus duomenis patikrinti, koreguoti ar ištrinti.
 • Įmonėms ir organizacijoms, kurių veikla susijusi su skolininkų duomenų rinkimu. „doPRO“ gali tokioms įmonėms perduoti įsiskolinusių, savo finansinių įsipareigojimų laiku nevykdančių klientų ar partnerių duomenis, siekiant atgauti skolą ir teisėtais būdais tartis dėl tolesnių mokėjimų. Įsiskolinusių subjektų informacija, kaip ir kiti asmens duomenys, perduodami trečiosioms šalims tik griežtai vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, pateikiant tokiems asmenims visą reikiamą informaciją, laiku raštu išsiunčiant priminimus apie vėlavimą vykdyti įsipareigojimus ir su tuo susijusias pasekmes.
 • Įmonėms ir organizacijoms, perimančios teisę į skolą. Vadovaujantis Lietuvos įstatymais, „doPRO“ (kreditorius) turi teisę parduoti skolą kitam asmeniui, užfiksuojant tokį perdavimą sutartimi. Tam nėra būtinas skolininko sutikimas, tačiau apie pasikeitusį kreditorių turi būti informuoti abu kreditoriai (ir naujasis, ir senasis).
 • Kitoms trečiosioms šalims, gavus Jūsų sutikimą dėl konkrečios situacijos.
 • Teismui bei valstybės institucijoms, tačiau suteikiant tik tokią duomenų dalį, kuri būtina vykdant tyrimą ir užtikrinant teisingumą.

Asmens duomenų saugojimo terminai

Duomenų saugojimo laikotarpis numatomas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. „doPRO“ vadovaujasi įstatymuose numatytais terminais ir duomenis saugo ne ilgiau, negu tai apibrėžiama nurodytuose dokumentuose. Stengiamės nuolat atnaujinti ir patikslinti turimą informaciją ir pašalinti iš savo duomenų bazių senus, nebeaktualius duomenis.

Slapukų naudojimo tvarka

Norėdami užtikrinti vartotojų patogumą, savo interneto puslapiuose naudojame slapukus (angl. cookies) – automatiškai sukuriamas tekstines informacijos saugojimo rinkmenas, kurios atsiranda naršymo metu ir yra saugomos įrenginyje, kuriuo naudojatės naršymo metu. Šiuos duomenis renkame tam, kad galėtume gerinti savo paslaugų kokybę, svetainės funkcionalumą, pasiūlyti būtent Jums aktualias paslaugas, suteikti reikiamą informaciją ir efektyviau tirti savo svetainės lankytojų elgseną, įpročius, poreikius, atlikti tendencijų analizę ir gerinti savo veiklą.

Slapukai įdiegiami tik gavus Jūsų sutikimą. Valdyti slapukų įrašymą savo naudojamame įrenginyje galite keisdami naršyklės nustatymus (pasinaudodami funkcija įjungti arba išjungti visus slapukus arba dalį jų). Svarbu žinoti, kad kartais dėl to interneto naršyklė gali veikti lėčiau, nustoti veikti tam tikros funkcijos arba prieiga gali būti blokuojama. Daugiau informacijos apie slapukus: http://www.google.com/privacy_ads.html

Slapukų surinktų duomenų naudojimo tikslai:

 • Efektyvus slapukų funkcijų užtikrinimas ir paslaugų svetainių lankytojams gerinimas. Slapukai padeda paslaugų vartotojams sutaupyti laiko ir patogiau naršyti interneto puslapiuose bei naudotis elektroninėmis paslaugomis. Lankytojui pageidaujant, išsaugoma kontaktinė informacija ir nereikia kiekvieną kartą prisijungus suvedinėti tos pačios informacijos.
 • Platesnė paslaugų pasiūla ir kokybės gerinimas. Slapukų dėka renkami duomenys atskleidžia paslaugų, puslapių populiarumą, apsilankymų trukmę, svetaines, kurios atveda lankytojus į mūsų puslapius ir t.t. Tai padeda įvertinti siūlomas paslaugas ir kurti vartotojams dar aktualesnį ir patrauklesnį paslaugų paketą.
 • Vartotojų elgsenos analizė ir statistikos vedimas. Slapukai padeda surinkti duomenis apie svetainių lankytojų skaičių, naudotas paslaugas, trukmę – visa tai leidžia įvertinti reklaminių, rinkodarinių kampanijų veiksmingumą. Taip pat renkame ir analizuojame komunikacijos el. laiškais efektyvumą, domimės laiškų atidarymų statistika bei auditorijos veiksmais po to – pirkimais, nuorodų paspaudimais ir pan.
 • Tikslinės auditorijos formavimas ir komunikacija su tikslinėmis grupėmis. Slapukų pagalba surinkti duomenys gali būti panaudojami konkrečiose naršyklėse, kad lankytojas matytų jam aktualią reklamą ir pasiūlymus, susijusius su jo ankstesniais virtualiais veiksmais.

Slapukai

Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę rinkti ir vėliau naudoti jungtinę informaciją anksčiau įvardintais tikslais. Siekdami efektyvinti savo veiklą galime sujungti tiek slapukų surinktus duomenis, tiek kitais teisėtais būdais gautus asmens duomenis.

„doPRO“ interneto svetainėje galite rasti įvairių nuorodų į „doPRO“ nepriklausančius interneto puslapius, elektronines paslaugas ar socialinius tinklus ir jų naudojamus papildinius. Tokiais atvejais, naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, programomis, įsigijant jų produktus ar naršant po jų sukurtą turinį, taikomos tų trečiųjų šalių nustatytos ir patvirtintos privatumo taisyklės. Rekomenduojame perskaityti jas ir įsitikinti, kad supratote konkrečios organizacijos taikomą asmens duomenų apsaugos politiką.

Tokiu atveju, kai registruojatės svetainėje per „Facebook“ ar kitus socialinius tinklus, laikome, kad nurodytu telefono numeriu ar el. paštu sutinkate gauti „doPRO“ paslaugų pasiūlymus. Atsisakyti pasiūlymų galite el. paštu: info@dopro.agency

„doPRO“ svetainės lankytojų ir paslaugų vartotojų teisės

Galite:

 • gauti informaciją apie mūsų turimus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Jei pageidaujate gauti prieigą prie tokios informacijos, pateikite mums prašymą;
 • aptikę, kad duomenys yra neteisingi ar nepilni, galite prašyti „doPRO“ pakoreguoti ar patikslinti Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti pašalinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų duomenų bazių arba nutraukti jų rinkimą ir tvarkymą (išskyrus saugojimą). Toks reikalavimas galimas tik tada, jei nustatote, kad duomenys renkami ar apdorojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ar sąžiningumo principus;
 • neleisti tvarkyti Jūsų asmens duomenų, jei tai daroma ar planuojama daryti norint įgyvendinti tiesioginės rinkodaros tikslus, užtikrinti teisėtus „doPRO“ ar trečiųjų asmenų, kuriems perduodami duomenys, interesus.

Jeigu mūsų komandos veiksmai ar jų trūkumas kelia abejonių ar rūpesčių, jei kyla įtarimų, kad šių taisyklių laikomasi nenuosekliai ar jos pažeidžiamos, visada kviečiame kreiptis į „doPRO“ raštu (el. paštu: info@dopro.agency) ar žodžiu.

Jei kyla konfliktinė situacija ir išsiaiškinti su „doPRO“ komanda nepavyksta, galite pagalbos kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Ši įstaiga yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Informavimas apie privatumo politikos pakeitimus

Keičiantis veiklos pobūdžiui, atnaujinant paslaugų paketą ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams, gali tekti pakeisti ir privatumo politiką ar dalį nuostatų. Savo svetainėje nuolat pateiksime naujausią informaciją ir naujausią privatumo taisyklių variantą. Jei kyla klausimų, rekomenduojame apsilankyti mūsų svetainėje ir pasitikrinti naujausią informaciją.

Apie esminius pakeitimus įsipareigojame savo svetainėje skelbti iš anksto.

Susisiekite su mumis

Jei kyla klausimų, abejonių dėl asmens duomenų apsaugos ir Jūsų privatumo užtikrinimo ar duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis Jums patogiu būdu:

Primename, kad slapukus galite įjungti, išjungti bei ištrinti pasinaudodami savo naršyklės nustatymais. Tačiau turėkite omeny, kad tokiu atveju, dalis mūsų svetainės funkcijų ar paslaugų gali sutrikti ir neveikti. Išsamesnė informacija: www.google.com/privacy_ads.html

Dėkojame, kad naudojatės „doPRO agency“ paslaugomis.